Begrippenlijst – lexicon

Vaak gebruikte termen in verband met leningen en kredieten

Leningen-en-kredieten.com heeft oog voor de noden van haar bezoekers. Via deze kredieten begrippenlijst in dit Kredietwoordenboek trachten wij u te informeren over de termen die gebruikt worden bij kredietproducten. De informatie over leningen en kredieten trachten we zo eenvoudig en helder mogelijk te houden.

Krediettermen A:

Alle details over de manier waarop men zijn lening afbetaalt, de aard van de bedragen (kapitaal en/of intrest) en de afbetalingstermijn.

Bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Het is de tot op dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekering, eventueel verminderd met diverse kosten.

Overzicht van de maandelijkse afbetaling voor een lening voor de gehele duur van die lening. Wijziging van een of meerdere clausules van een bestaande overeenkomst. Schriftelijke akte die deze wijziging bekrachtigt.

Bij ruime overwaarde kan soms een hypotheek worden gesloten waarop niet hoeft te worden afgelost. Ook lopende hypotheken kunnen geheel of gedeeltelijk in een aflossingsvrije hypotheek worden omgezet.

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Bijvoorbeeld: administratiekosten, afsluitprovisie, taxatiekosten en notariële kosten.

Akte die is opgemaakt door een daartoe bevoegde openbare ambtenaar, meestal een notaris.

verwijst naar de berekening van een vast bedrag dat jaarlijks moet worden betaald.

U lost tijdens de looptijd elke maand een bedrag af. De omvang van de lening en de maandelijks te betalen rente nemen daardoor direct af. Aflossing en rente worden zo berekend, dat u de gehele looptijd (bij gelijkblijvende rente) hetzelfde bruto maandbedrag betaalt. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente. De laatste jaren hoofdzakelijk uit aflossing. De netto maandlast wordt steeds hoger gedurende de looptijd, aangezien u telkens minder rente van uw inkomen kunt aftrekken. Als uw inkomen bij het afsluiten laag is en u verwacht dat het inkomen in de toekomst stijgt, kan een annuïteitenhypotheek in de beginjaren interessant zijn.

Krediettermen B:

Machtiging die door de klant wordt gegeven om het de bank in naam en voor rekening van de klant mogelijk te maken de door de kredietverstrekker geëiste bedragen te betalen krachtens de kredietovereenkomst.

Banksparen is de mogelijkheid om via een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening te sparen voor pensioen en/of hypotheek. Het spaarbedrag voor pensioen is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting, vergelijkbaar met een lijfrenteverzekering.

De marktrente van dat moment die een bepaalde bank in rekening brengt voor nieuw af te sluiten hypotheken. Meestal tot 70 á 75% van de executiewaarde. Op de basisrente kan een opslag komen als vergoeding voor extra risico dat de geldverstrekker loopt. Bepalend voor de hoogte van de toeslag is de verhouding tussen de lening en de executiewaarde.

Voor de vaststelling van het inkomen waarover belasting wordt betaald spelen behalve het inkomen uit arbeid (loon, salaris, …) nog andere factoren een rol. Dit kunnen optelposten zijn (bijverdiensten, ontvangen rente, …) of aftrekposten (betaalde rente, studiekosten, …). Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering worden gebracht.

Voor iedereen is -afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden- een bedrag vrijgesteld van inkomstenbelasting en eventuele vermogensbelasting.

Krediettermen C:

In de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België staan inlichtingen over verstrekte consumentenkredieten en hypothecaire leningen. De Centrale voor kredieten aan particulieren is een instrument in de strijd tegen overmatige schulden. De CCP werd in het leven geroepen door de Nationale Bank. Kredietverstrekkers moeten de CCP verplicht raadplegen voordat ze een krediet toekennen; ze hebben ook meldingsplicht eens een krediet is toegekend.

ook samenvoegen of hergroeperen van kredieten genoemd, bestaat er in om meerdere lopende leningen samen te brengen in één nieuw krediet meestal met een langere duurtijd en een lagere rentevoet. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn :

  • De verlenging van de looptijd van de lening en dus verlaging van de maandelijkse aflossingen
  • Eventueel verlaging van het jaarlijks kostenpercentage (JKP)
  • Eventueel verhoging van de totale kost omwille van de verlenging van de duurtijd


Persoonlijke lening, doorlopend krediet, rekening courant krediet en blanco krediet. Behalve voor een rekening courant krediet hoeft voor een consumptief krediet geen zekerheid te worden gesteld (pand of hypotheek). De kredietruimte wordt dan bepaald aan de hand van het inkomen en eventuele andere financiële verplichtingen.

Ook wel genoemd doorlopend krediet, de kredietnemer krijgt de beschikking over een bepaald bedrag. (Zie omschrijving producten doorlopend krediet)

Krediettermen D:

Dit is een kaart waarmee de cliënt een bedrag kan opnemen van een bankrekening. U kan er in de winkel elektronische betalingen mee verrichten die rechtstreeks van uw betaalrekening worden gedebiteerd.

Rente ten voordele van de kredietinstelling voor kredieten op een lopende rekening met een negatief saldo. De debetrente vertaalt de toekenning door de kredietinstelling van een krediet dat rekening-courantlening genoemd wordt en tot de kredietfaciliteiten behoort.

Wanneer u door bemiddeling van een autodealer een krediet afsluit, of via een detailhandel.

Een doorlopende opdracht is ideaal om periodieke facturen te betalen. Het is een automatische overschrijving van een vast bedrag naar eenzelfde begunstigde op vaste datums.

Krediettermen F:

De Federale OverheidsDienst Economie, KMO, Middenstand en Energie beheert met name aangelegenheden met betrekking tot de economie, kmo’s, de middenstand, energie, buitenlandse handel en het wetenschapsbeleid. Deze dienst beheert in het bijzonder de Kruispuntbank van Ondernemingen.

In de verzekeringssector: periode na het voorvallen van de verzekerde gebeurtenis. Pas na afloop van deze periode wordt u vergoed, bijvoorbeeld in geval van ziekte of werkloosheid. In de kredietsector: periode waarin de lener geen kapitaal en/of alle of een gedeelte van de interest terugbetaalt.

Krediettermen G:

Aanbouwsels en bijgebouwen die bij een onroerende zaak behoren. Bijvoorbeeld: garage, tuinhuis, schuur, …

Het niet naleven van de bepalingen in de kredietovereenkomst.

Tijdens de looptijd van de lening heeft de consument ten allen tijde de mogelijkheid om de lening gedeeltelijk terug te betalen. In de meeste gevallen moet de consument dan een herbeleggingvergoeding aan de kredietverstrekker betalen.

Gedragscode waarmee vrijwel alle hypotheekverstrekkers akkoord zijn gegaan. De gedragscode stelt minimumvoorwaarden aan folders, offertes, de voorwaarden van hypotheken en berekeningen van de hypotheeklasten. Tegen overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht.

Krediettermen H:

Minderjarigen en meerderjarigen die onder curatele (een maatregel door de rechter opgelegd) staan. Meestal gaat het om mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, zoals verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, verslaafden of dementerende ouderen.

Afstand van de waarborg door de hypothecaire schuldeiser, bijvoorbeeld in geval van terugbetaling van het krediet na de verkoop van het onroerend goed.

Wanneer u uw hypothecaire lening vervroegd terugbetaalt, dan moet u de leningverstrekker een herbeleggingsvergoeding betalen. Deze vergoeding is gelijk aan drie maanden intrest, die berekend worden op het vervroegd terugbetaalde bedrag.

Een hypotheek nemen op een onroerend goed tot waarborg van een krediet.

Een hypothecair krediet is een krediet dat wordt gewaarborgd door een hypotheek. Dit krediet is bedoeld voor de financiering van het aankopen of het in stand houden van zakelijke vastgoedrechten. Het wordt toegestaan een natuurlijk persoon die (in hoofdzaak) optreedt met een oogmerk dat niets te maken heeft met zijn commerciële, professionele of ambachtelijke activiteiten en die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst zijn vaste verblijfplaats in België heeft.

Een hypothecair krediet is een krediet dat wordt gewaarborgd door een hypotheek. Dit krediet is bedoeld voor de financiering van het aankopen of het in stand houden van zakelijke vastgoedrechten. Het wordt toegestaan een natuurlijk persoon die (in hoofdzaak) optreedt met een oogmerk dat niets te maken heeft met zijn commerciële, professionele of ambachtelijke activiteiten en die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst zijn vaste verblijfplaats in België heeft.

Een hypotheek is een zakelijke waarborg die wordt gebruikt bij onder meer onroerende kredieten. Dankzij een hypotheek kan de hypothecaire schuldeiser uw onroerend goed verkopen als het krediet niet wordt terugbetaald en kan hij bij voorrang worden terugbetaald vóór de andere schuldeisers.

Krediettermen I:

Bedrag dat de schuldenaar betaalt aan de schuldeiser als vergoeding voor het gebruik van het geleende geld. Een jaarlijkse intrest van 9% betekent dus de kredietnemer elk jaar aan de kredietgever 9 euro per geleende 100 euro zal betalen.

Het vermogen van een schuldeiser om de onmiddellijke terugbetaling te kunnen eisen van het volledige of een gedeelte van het door de schuldenaar verschuldigde bedrag (bijvoorbeeld bij vervallen onbetaalde termijnen).

Krediettermen J:

Het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt.

Het jaarlijks kostenpercentage of JKP werd ingevoerd om de strijd aan te gaan met misbruiken door bepaalde bankiers (woekerrente). Het JKP is vooral belangrijk omdat het de berekeningswijze van de rentevoet van een krediet aan een standaard onderwerpt en er alle bijbehorende kosten in opneemt. Omdat de rentevoet rekening houdt met alle kosten van het krediet en op dezelfde wijze berekend wordt door elke bank, kan men diverse banken onderling met elkaar vergelijken.

De effectieve rente die u jaarlijks over uw lening of hypotheek dient te betalen.

Krediettermen K:

De kredietbemiddelaar is een natuurlijk of rechtspersoon die helpt bij het afsluiten van de kredietovereenkomst in het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten. Kredietbemiddelaars zijn meestal kredietmakelaars of afgevaardigde agenten. De kredietbemiddelaar kan zijn activiteit enkel uitoefenen als hij zich eerst heeft laten inschrijven bij de FOD Economie.

De kredietgever is de kredietinstelling die geld verstrekt in de vorm van een lening aan een persoon die hierom verzoekt. Niet alleen de traditionele kredietverstrekkers worden als kredietgever beschouwd, maar tevens iedere persoon die hoofdzakelijk leningen of kredieten verstrekt.

is een overname en samenvoegen van uw bestaande kredieten en leningen.

De krediethypotheek wordt ook wel rekening couranthypotheek genoemd. U spreekt met de bank een maximaal te lenen bedrag af. U mag tot dit afgesproken maximum opnemen. Er wordt alleen over het opgenomen bedrag rente betaald. Heeft u tijdelijk weer geld over, dan kunt u dit weer aflossen en daalt uw maanbedrag.

De som van de intrest en de bijhorende kosten (dossierkosten, verzekeringen, …)

Het maximumbedrag, de reserve, de limiet tot waar u kunt lenen met uw kredietkaart.

Elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij koopkracht, een geldbedrag of enig ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van de consument die ervan gebruik kan maken door middel van geldopname – door gebruik van een betaal- of legitimatiekaart of op een andere wijze – en tot terugbetaling gehouden is volgens de overeengekomen voorwaarden.

Een kredietverstrekker of kredietgever is ee natuurlijk of rechtspersoon die een krediet toestaat aan een consument in het kader van zijn professionele activiteiten. Kredietverstrekkers zijn banken of financiële kredietinstellingen. We wijzen erop dat bij een consumentenkrediet elke kredietverstrekker, alvorens hij enige kredietactiviteit mag uitoefenen, moet worden erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Krediettermen L:

Elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij geld of een ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van een consument, die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortingen.

Het leningtarief is het percentage dat de kost van een lening voor de leningnemer of de opbrengst voor de leningverstrekker voor een vastgestelde periode op globale wijze berekent.

Verbintenis waarmee de consument toestaat dat de kredietgever in geval van wanbetaling bij zijn werkgever het volgens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers overdraagbaar gedeelte van zijn loon mag inhouden.

Krediettermen M:

Het bedrag dat je maandelijks aan rente en aflossing betaalt.

De rente die je per maand afbetaalt.

Wanneer u mee getekend heeft op een financieringscontract bent u vanuit de bank gezien medeverantwoordelijk voor het terug betalen van het volledige leenbedrag. De Financiering kan misschien niet voor u eigen gebruik zijn , toch bent u de verplichting aan gegaan mee te betalen aan deze financiering.

Persoon die de overeenkomst samen met de lener ondertekent. Deze persoon beschikt net als de lener over het verstrekte krediet en is aan dezelfde plichten onderworpen.

Krediettermen N:

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

De werkelijke kostprijs van een hypotheek.

Het bedrag dat door de consument ontleend wordt.

Kredietovereenkomsten zonder einddatum of met een looprijd met meer dan vijf jaar die niet in een periodieke afbetaling voorzien moeten binnen een afgesproeken termijn terug op nul gesteld worden. Daarna kan er opnieuw geleend worden zonder een nieuwe leningaanvraag in te dienen.

Krediettermen O:

Akte die is opgesteld zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de notaris.

Een onderhandse verkoop heeft te maken met de aankoop of verkoop van een onroerend goed. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen een verkoper en een koper op die of die voorwaarden. De verkoop kan plaatsvinden met de hulp van een tussenpersoon, zoals een notaris. De partijen zullen doorgaans een verkoopcompromis ondertekenen alvorens een authentieke akte bij een notaris te tekenen.

Een mogelijkheid in het contract op basis waarvan de overeenkomst kan worden beëindigd. Wie gebruik wil maken van een ontbindende voorwaarde, moet dit zelf kenbaar maken aan de contractpartij. Bij de koop van een huis is het gebruikelijk om ontbindende voorwaarden op te nemen voor het verkrijgen van een passende financiering.

Als een consument de in de kredietovereenkomst bepaalde aflossingen niet nakomt, vervalt de recht om te betalen met de maandelijkse aflossingen zoals die geformuleerd werden in het contract. De kredietgever eist de onmiddellijke terugbetaling van het krediet.

Er zijn meerdere kredietvormen die hieraan voldoen, de term opnamekrediet wil zeggen dat u de mogelijkheid heeft geld wat is afgelost ook weer op te kunnen nemen.

Je lopende hypotheeklening of krediet bij een andere kredietgever onderbrengen om een voordeligere intrest te verkrijgen.

Krediettermen P:

De persoonlijke lening is een krediet dat niet bestemd is voor een bepaalde aankoop. Bij het aanvragen van een persoonlijke lening hoeft niet vermeld te worden waarvoor het geleende bedrag zal worden gebruikt. Eenmaal de lening is toegekend, kan de lener het bedrag naar wens besteden. De persoonlijke lening is een aflosbaar krediet, dat wordt terugbetaald in vaste maandelijkse termijnen. De geleende som wordt meteen volledig beschikbaar gemaakt. Het bedrag, de terugbetalingstermijn en de interestvoet worden vooraf bepaald. Eigenlijk de oude benaming van lening op afbetaling.

De afkoop van een lopende levensverzekering, waardoor de verplichting tot betaling van premie eindigt. Op hetzelfde moment wordt een nieuwe verzekering met dezelfde inhoud afgesloten, maar voor een lager verzekerd bedrag.

Een folder waarin een geldverstrekker de voorwaarden aangeeft voor het vertrekken van een krediet.

Krediettermen R:

Mogelijkheid die door de wet wordt geboden aan de consument om te verzaken aan de overeenkomst binnen een termijn van ten minste 7 dagen ingeval het gaat om een overeenkomst die werd gesloten op afstand, zonder fysieke ontmoeting tussen de klant en de kredietverstrekker.

Met een rentekrediet beschikt de leningnemer over een aflossingsvrije periode waarin hij al dan niet zijn schuld kan aflossen of afgeloste bedragen terug kan opnemen. Hij betaalt maandelijks alleen de rente op de schuld. Dit biedt het voordeel dat de maandelijkse kosten lager liggen. Het is een goede formule voor mensen die verwachten dat ze over enkele jaren over meer bestedingsruimte zullen beschikken.

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt de rente voor een bepaalde periode vastgezet, bijvoorbeeld vijftien of vijfentwintig jaar.

Geldreserve waaruit de lener afhankelijk van zijn of haar tegoed naar wens kan putten. Het minimale maandelijks terug te betalen bedrag wordt bepaald aan de hand van het resterende verschuldigde saldo. Reserve wordt opgebouwd naarmate er terugbetaald wordt.

Krediettermen S:

Natuurlijke persoon of organisatie bij wie een schuld openstaat.

Neutraal persoon (gerechtsdeurwaarder, advocaat, notaris of een gemachtigde publieke of private instelling) die de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar probeert te verzoenen bij betalingsmoeilijkheden.

Verzekering die het openstaande saldo aan de leningverstrekker terugbetaalt in geval van het overlijden van de leningnemer. Sommige polissen dekken eveneens de onbekwaamheid om de lening af te lossen ten gevolge van invaliditeit.

Het in staat zijn een verschuldigd bedrag terug te betalen.

Een Spaarkrediet is een doorlopend krediet, gekoppeld aan een spaarverzekering. Doorgaans betaalt u voor een doorlopend krediet maandelijks een bedrag voor rente en aflossing. Met een Spaarkrediet betaalt u alleen rente, die wordt berekend over het bedrag dat u heeft opgenomen. Gedurende de gehele looptijd kunt u tot uw kredietlimiet bedragen blijven opnemen.

Krediettermen T:

Recht op het gebruik van een krediet in het kader van een kredietopening. De interest is pas verschuldigd indien het bedrag daadwerkelijk wordt gebruikt.

Datum waarop een bepaalde betaling (maandelijkse, trimesteriële betaling, enz.) dient te worden verricht. De term wordt ook gebruikt om het bedrag van deze betaling aan te geven. Een termijn is vervallen wanneer de datum voor betaling verstreken is.

Alle details over de manier waarop men zijn lening afbetaalt, de aard van de bedragen en de afbetalingstermijn.

Wordt berekend op basis van uw maandelijkse kosten en uw maandelijkse financiële inkomsten.

Krediettermen U:

Bij uitstel van betaling en van invordering staat de rechter toe dat je je schulden wat later afbetaalt of legt hij een regeling op hoe je je schulden gespreid kan afbetalen over een langere termijn. De schuldeiser mag dan geen beslag leggen.

Krediettermen V:

De vervaldag is de dag waarop betaald moet worden. Hoeveel, is afhankelijk van uw overeenkomst. Meestal biedt de financiële instelling u inspraak in het vastleggen van die vervaldag.

Terugbetaling van de lening door de leningnemer voor het verstrijken van de aanvankelijk overeengekomen tijdsduur van het krediet. Aan de vervroegde terugbetaling kan een herbeleggingsvergoeding verbonden zijn.

Misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract, dan is de koop wel degelijk definitief, behoudens een terecht beroep op een eventuele ontbindende voorwaarde.

Krediettermen W:

Periode na de ondertekening van een verzekeringspolis waarin bepaalde risico’s niet gedekt zijn.

Het gaat om het al dan niet naleven van een overeenkomst tussen een schuldenaar en een schuldeiser. De schuldenaar blijft al dan niet bewust in gebreke bij het betalen van een vervaldag van de schuld of interest. Als je te laat de aflossingen van je krediet betaalt of niet betaalt, moet de kredietgever dit melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank.

Bepaalde leningen zoals het rentekrediet of leningen met een kredietopening laten de kredietnemer toe reeds terugbetaalde kapitaalaflossingen opnieuw op te nemen.

Als de kredietnemers hun hypothecair krediet of hun consumentenkrediet vervroegd terugbetalen, kan de financiële instelling daarvoor in bepaalde gevallen een vergoeding vragen, die wederbeleggingsvergoeding wordt genoemd.